Дизел или Бензин?

Дизеловото гориво и бензина се получават при ректификация на суров петрол. Процесът най-общо представлява поетапно загряване на петрола, като при всеки етап се отделят различните горива, под формата на газове. При първия етап на загряване се отделят леките горива-бензин, лигроин, керосин. На вторият етап при по-висока температура се отделя дизеловото гориво, което е по-тежко. Накрая остава тежкото мазутно гориво и битумите /асфалти/.

Качествата на бензина се характеризират с т.нар. октаново число, а при дизела е налице друга характеристика-цетаново число. На практика двете характеристики са взаимно противоположни като смисъл. Принципът на действие на бензиновият двигател се основава на предварително образуване на гориво-въздушна смес, която се подава готова в цилиндъра, компресира се и се запалва с помощта на искра. Колкото по-рано се запали горивната смес преди буталото да е достигнало горна мъртва точка /крайното положение на максимално сгъстяване/, толкова е по-зле за мощността на двигателя.

В този смисъл октановото число показва способността на горивото да задържи запалването си до подаване на искра от електрическата свещ.При по-нискооктаново гориво има детонации на някои въглеводороди от състава му още при процеса на сгъстяване на горивната смес, преди подаването на искра за запалване. Колкото е по-високо октаново горивото, толкова процеса на задържане на предварителното възпламеняване е по-дълъг. Това не означава, че трябва да наливаме само 100 октанов бензин и да очакваме чудеса от двигателя! Всеки двигател е проектиран да работи с точно определено октаново число в зависимост от степента си на сгъстяване и центроваката на запалването.Използването на различни октанови числа бензин от предписаните от завода производител, води до лоша работа на мотора, загряване, димност, голям разход на гориво и др.

Цетановото число характеризира способността на горивото да се само възпламенява Максималното цетаново число е 50. Всяко по-ниско число е на по-трудно възпламеняващо се гориво.Тук важи също казаното вече за предписаните от завода производител цетанови числа на горивото за конкретен двигател. Автодизелите използват гориво с цетаново число около 35.

Дизелът е по-съвършен от бензиновият двигател, благодарение на принципа си на действие. Докато при бензина се регулира количеството на гориво-въздушната смес, която се подава в цилиндъра /количествено регулиране/, то при дизела се регулира само количеството на горивото, което се впръсква в цилиндъра /качествено регулиране/. Количеството на въздуха е постоянна величина при всяко положение на педала на газта. Дизелът няма запалителни свещи, горенето започва от температурата на адиабатно свития въздух в цилиндъра. Ето защо степента му на сгъстяване е 2-3 пъти по-голяма. Ако новият бензинов мотор има 14 бара компресия, то новият дизел е с 34-36 бара. За добър дизел на старо се смята такъв с компресия 30 и повече бара.

КПД/коефициент на полезно действие/ на дизела е по-голям от този на бензина с около 20% за автодвигателите и до 40-50% при големите корабни ниско оборотни хибридни мазутно-дизелови двигатели.От тук следва и пословичната икономичност на дизела. Вярно е, че като двигател дизела е температурно и якостно по-натоварен, но това не е от значение на практика Трябва да се отбележи, че дизелът е за нискооборотен мотор. Максимума на честотата на въртене е около 2000-2500 оборота в минута. Това гарантира и по-голямата дълго вечност на двигателя в сравнение с бензина /по-бавно движение на буталото и по-малко на брой цикли за едно и също изминато от автомобила разстояние, водят до по-малко износване/.

Източник: http://www.eadvise.info